Altijd een locatie in de buurt Altijd een locatie in de buurt

Kwalitatief hoogwaardige opleidingen Kwalitatief hoogwaardige opleidingen

Taal en tekens van de weg

Taal en tekens van de weg

Bijscholing Taal van de weg voor Rijinstructeurs

Korte cursusinhoud

 • Duurzaam veilig
 • Gevaarherkenning
 • Verblijfsgebieden
 • Verkeersruimten
 • Rotondes
 • Verkeerslichten
 • Verkeersborden
 • Markeringen

 

Geldigheid WRM bijscholing

Deze bijscholingscursus is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs. De bijscholing duurt 1 dag en telt mee voor 2 dagdelen theoretische bijscholing.

 

WRM nummer bijscholingscursus

16

 

Prijs 115,-

 • Inclusief studiemateriaal
 • Inclusief schrijfblok en pen
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Inclusief koffie/thee/water
 • Inclusief lunch
 • Vrijgesteld van BTW
 • Gratis parkeren
 • Exclusief IBKI bijdrage van €24,-  (Vanaf 1 april 2024 €25,50)

 

Cursusinhoud 

Voordat in Nederland een weg wordt opengesteld voor het verkeer moet deze weg aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Het streven van de overheid is dat alle wegen op termijn voldoen aan de criteria die in het beleidsplan Duurzaam Veilig zijn opgesteld.

In deze eendaagse cursus gaan we dieper in op de belangrijkste aspecten van Duurzaam Veilig. Aan de hand van de taal en tekens van de weg leer je om de wegomgeving bewust te interpreteren en eventuele gevaren zo vroeg mogelijk te herkennen. We behandelen onder andere de verschillende typen wegen zoals stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. We zullen van elk type weg de kenmerken, de markeringen en de gevaren in kaart brengen. Hierbij krijg je tips en tricks die je gemakkelijk kunt gebruiken tijdens de rijles. 

De cursus bevat tevens een praktijkgedeelte waarbij we Taal en Tekens in de directe omgeving van de cursuslocatie in kaart brengen.

 

Leerdoelen bijscholingscursus

 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat wordt bedoeld met het begrip ‘verkeerskunde’.
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat wordt bedoeld met ‘Duurzaam veilig’.
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat wordt bedoeld met ‘taal en tekens van de weg’.
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat wordt verstaan onder ‘gevaarherkenning’.
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren welk type wegen er zijn en: a) hoe deze wegen herkenbaar zijn b) wat het doel is van deze wegen c) welk soort weggebruikers hierop te verwachten zijn d) welke voorzieningen door de wegbeheerder worden gebruikt om de weg duidelijkheid te geven e) wat de verkeerskundige benaming is van alle markeringen e.d.
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat wordt verstaan onder ‘verkeersruimten’ en welke indeling hierin wordt gemaakt door ‘Duurzaam veilig wegverkeer’.
 • De deelnemer kan achtereenvolgens per onderstaande verkeersruimte beschrijven en verklaren wat de (verkeers-)functie is, de specifieke kenmerken zijn en hoe deze gebieden te herkennen zijn: a) verblijfsgebieden b) gebiedsontsluitingswegen (binnen en buiten de bebouwde kom) c) stroomwegen.
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat de ‘structuur van de weg’ inhoudt volgens de meest recente inrichtingseisen (ontwerp en inrichting d.m.v. belijning, bebording en bebakening).
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat de functie is van ‘bebakening en markering’. Het gaat hierbij om: a) hoofdgroepen markering b) hoofdtaken markering c) kleuren markering d) zichtbaarheid markering/bebakening e) nadelen markering.
 • De deelnemer kan ten aanzien van de verkeersborden uit de Bijlage van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens het volgende beschrijven en verklaren: a) de functie b) de categorisering c) relatie tussen vorm en kleur en betekenisinhoud d) wat de vermoedelijke betekenis van het bord is, afgeleid van de achterzijde ervan (vorm en kleur van de rand).
 • De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat herkenbaarheidskenmerken zijn van bebakening en markeringen, bebording en signaleringen, openbare straatverlichting en reflectoren bij duisternis en kan daarbij behorende gevaren tijdig herkennen/onderkennen.
 • De deelnemer kan tijdens voorkomende praktijksimulaties demonstreren wat de relatie is tussen de ‘taal en tekens van de weg’ en gevaarherkenning. Hij kan tijdens zelfstandige verkeersdeelneming beschrijven en verklaren: a) in welke verkeersruimte hij verblijft en wat de kenmerken daarvan zijn b) welke bebakening en markeringen hij herkent en wat de relevantie daarvan is c) de betekenis met bijbehorende relevantie t.a.v. gevaarherkenning van verkeersborden (Bijlage RVV) d) de verkeerskundige benaming van de inrichting en structuur van en markering op de desbetreffende weg.
   
   

 

 

 

Cursussen
image-here
Kunnen wij je ergens mee helpen?

Neem gerust een kijkje op onze website of neem via onderstaande gegevens contact op met Wilko Lenoir.

image-here