Altijd een locatie in de buurt Altijd een locatie in de buurt

Kwalitatief hoogwaardige opleidingen Kwalitatief hoogwaardige opleidingen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lenoir Opleidingen B.V.
Minister Ruysstraat 6
6162 XK Geleen

 

Algemene voorwaarden B2B

 

Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
1.1 De overeenkomst tussen Lenoir Opleidingen en de cursist heeft betrekking op de in het inschrijfformulier
vermelde opleiding of cursus, die door Lenoir Opleidingen wordt verzorgt. Cursisten die een opleiding of cursus
volgen of zich voor een opleiding of cursus bij Lenoir Opleidingen hebben aangemeld en die dit
inschrijfformulier niet hebben ingevuld vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toelating tot de opleiding
2. Lenoir Opleidingen behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen toelating tot
enige opleiding te weigeren.


Artikel 3 Verplichtingen Lenoir Opleidingen
3.1 Lenoir Opleidingen verzorgt de opleiding of de bijscholing , waarvoor een cursist zich heeft ingeschreven volgens de op de website www.lenoiropleidingen.nl beschreven inhoud

3.2 Lenoir Opleidingen verzorgt de opleiding of bijscholing volgens de door IBKI of de overheid vastgestelde voorschriften

3.3 Lenoir Opleidingen mag tijdens de opleiding of bijscholingscursus,buiten het bij punt 3.2 vastgestelde kader, wijzigingen doorvoeren in het lesprogramma. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen van de cursist en de geldende examenvoorwaarden

3.4 Lenoir Opleidingen mag voor en tijdens de opleiding of bijscholing wijzigingen doorvoeren in de docent, de lesplaats, de cursusdata, de cursustijden en het inhoudelijke programma.

3.5 Lenoir Opleidingen staat niet in voor het verkrijgen van een passende werkkring na afloop van de cursus of opleiding. De enige uitzondering hierop is als dit voorafgaand aan de cursus of opleiding schriftelijk overeen gekomen is en ondertekend is door minimaal Lenoir Opleidingen en de cursist.

3.6 Lenoir Opleidingen is gerechtigd om een rijinstructeursopleiding, WRM bijscholingscursussen en overige cursussen te laten vervallen indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal cursisten aan die opleiding deelneemt.
In dat geval biedt Lenoir Opleidingen een vervangende opleiding of bijscholingscursus aan.

Artikel 4 Verplichting cursist

4.1
Bij inschrijving voor een opleiding of bijscholingscursus verbindt de cursist zich in basis voor de gehele opleiding. Uitgezonderd hierbij zijn situaties waar Lenoir Opleidingen en de cursist voor aanvang van de cursus hieromtrent afspraken maken en deze op schrift vaststellen.
Bij een tijdelijke onderbreking van de cursus op aanvraag van de cursist wordt door beide gezocht naar een passende opleiding.
Tenzij vooraf anders is vastgesteld, vormt deze situatie geen aanleiding voor het teruggeven van gedane betalingen. De cursist zal de betaling dus moeten voldoen volgens de bij inschrijving vastgelegde betalingstermijnen

4.2
Betaling. De cursist dient de cursuskosten vooraf te voldoen en bijbetaling in termijnen te voldoen volgens het bij aanvang van de opleiding of bijscholingscursus vastgestelde betalingsschema. Bij betaling kan de cursist geen beroep doen op enige korting of verrekening ter zake door de cursist gestelde vorderingen op Lenoir Opleidingen.

4.3
Gevolgen van niet-betaling in het geval van opleidingen waarvoor geen verplichting bestaat tot voorafbetaling. Door enkele overschrijding van de in artikel 4.1 bedoelde betalingsverplichting is de cursist in gebreke en wordt de wettelijke rente en een toeslag van 1% op maandbasis verschuldigd over het niet betaalde bedrag. Lenoir Opleidingen zal de cursist eenmaal een aanmaning sturen. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de cursist incassokosten dienen te vergoeden. Deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

4.4
Voordat met de rijinstructeursopleiding of WRM bijscholing wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen rijvaardigheid of rijbevoegdheid

4.5
Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft Lenoir Opleidingen het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bijbehorende studiemateriaal zijn het exclusieve eigendom van Lenoir Opleidingen voor zover niet anders expliciet bepaald. Het is de cursist niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet ten behoeve van derden gebruikt, doorverkocht of gekopieerd worden.

Artikel 6 Beëindiging
6.1
De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving schriftelijk en aangetekend te annuleren zonder kosten mits de opleiding nog niet is gestart. Bij het annuleren na genoemde tijd is de cursist verplicht 100% van de cursuskosten te betalen, tenzij anders schriftelijk door de cursist en Lenoir Opleidingen is overeengekomen.

6.2
De overeenkomst tussen Lenoir Opleidingen en de cursist wordt beëindigd nadat een cursist de opleiding heeft afgerond.

6.3
De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.

6.4
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg. Alleen de opleidingen die langer dan twee maanden duren kunnen tussentijds door beide partijen worden beëindigd. Dit moet schriftelijk en aangetekend gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.5
De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

6.6
Reeds tevoren betaalde cursuskosten worden aan de cursist terugbetaald, binnen 30 dagen, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het einde van de overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1
Lenoir Opleidingen is jegens de cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan de door de cursist betaalde cursuskosten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lenoir Opleidingen.
De cursist dient in het bezit te zijn van alle documenten zoals in het rechtsverkeer betaamt, zoals rijbewijs en een geldige verzekering, die verbonden zijn aan het uitoefenen van het beroep rijinstructeur.

7.2
Uiterlijk 2 weken na afloop van een WRM theoretische bijscholingscursus controleert de cursist of de bijscholingscursus voor hem daadwerkelijk door het IBKI is aanvaard en wordt meegeteld voor de verplichte bijscholing WRM rijinstructeur.
Indien dit niet het geval is dient de cursist dit uiterlijk 3 weken na afloop van de theoretische bijscholingscursus schriftelijk of per email te melden bij Lenoir Opleidingen.
Indien dit niet tijdig schriftelijk of per email wordt gemeld is Lenoir Opleidingen niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien.

7.3
Lenoir Opleidingen is niet verantwoordelijk als een cursist te weinig WRM bijscholing heeft gevolgd of als een cursist een cursus dubbel heeft gevolgd in een periode van 5 jaar, waardoor de bijscholingcursus niet meetelt voor de verplichte WRM bijscholing.

7.4
Lenoir Opleidingen is niet verantwoordelijk indien cursisten een examen of een praktijkbeoordeling niet met een voldoende afsluiten.

7.5
De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Lenoir Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist door het ontbreken van deze bescheiden geen examen kan doen.

7.6
De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij tijdig aanwezig is bij zijn examens of praktijkbegeleiding. Indien het examen of de praktijkbegeleiding geen doorgang kan vinden vanwege te laat verschijnen van de cursist zijn de kosten en de gevolgen hiervan voor de cursist.

7.7

De in artikel 7.5 en 7.6 zijn ook geldig indien bij een examen praktijkbegeleiding en/of fase 3 de door de cursist meegebrachte (pseudo)leerling niet aan de in dit artikel 7.5. en 7.6 genoemde voorwaarden voldoet.

7.8
Lenoir Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de door de cursist bij Lenoir Opleidingen gevolgde opleiding of cursus.

Artikel 8. Vrijwaring
Lenoir Opleidingen vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;
- de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9 Vertrouwelijke informatie
9.1
Lenoir Opleidingen verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.
Lenoir Opleidingen zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.2
Lenoir Opleidingen is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lenoir Opleidingen.

9.3
Lenoir Opleidingen gebruikt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor de volgende doeleinden

Theoretische Bijscholing
Lenoir Opleidingen moet voor de WRM bijscholing diverse persoonsgegevens doorgeven aan het IBKI. Dit is nodig, omdat het IBKI de door rijinstructeurs gevolgde bijscholing registreert.
Lenoir Opleidingen verstrekt de volgende gegevens aan het IBKI; Naam klant, WRM pasnummer, Afloopdatum WRM pas, geboortedatum en het wel of niet RIS instructeur zijn.
De gegevens worden doorgegeven via IBKI.nl Tevens wordt na afloop van de bijscholingscursus de WRM presentielijst, inclusief, door de klant getekende aanwezigheid per email verzonden aan het IBKI.
Lenoir Opleidingen bewaart de presentielijsten 7 jaar. Dit gebeurt als bewijs van gevolgde bijscholing van de klant. Daarnaast moet Lenoir Opleidingen deze presentielijsten kunnen overleggen bij een controle door de belastingdienst.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder exclusieve toestemming van de klant.

Voor de facturatie, het versturen van uitnodigingen en om een goede communicatie met de klant mogelijk te maken, gebruikt Lenoir Opleidingen de volgende gegevens;
Naam klant, Naam bedrijf, Adres, Postcode, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer. Deze gegevens worden door Lenoir Opleidingen opgeslagen in een beveiligd boekhoudprogramma en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder exclusieve toestemming van de klant.

Lenoir Opleidingen bewaart de facturen zeven jaar, dit in verband belasting controles en zich eventueel voordoende juridische zaken tussen Lenoir Opleidingen en de klant.

Praktisch Bijscholing
Voor de facturatie, het versturen van uitnodigingen en om een goede communicatie met de klant mogelijk te maken, gebruikt Lenoir Opleidingen de volgende gegevens;
Naam klant, Naam bedrijf, Adres, Postcode, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer. Deze gegevens worden door Lenoir Opleidingen opgeslagen in een beveiligd boekhoudprogramma en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder exclusieve toestemming van de klant.
Lenoir Opleidingen bewaart de facturen zeven jaar, dit in verband belasting controles en zich eventueel voordoende juridische zaken tussen Lenoir Opleidingen en de klant.

Opleiding Rijinstructeur B
Voor de opleiding rijinstructeur B deelt Lenoir Opleidingen diverse persoonsgegevens van de klant en een kopie schooldiploma van de klant (indien aanwezig) met het IBKI. Dit is nodig, omdat het bezit van een schooldiploma een vereiste is voor deelname aan WRM examens. Het IBKI controleert dit diploma. Indien het diploma door
het IBKI akkoord wordt bevonden, mag de klant deelnemen aan de WRM examens voor rijinstructeurs.
Lenoir Opleidingen geeft de volgende gegevens door aan het IBKI; Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email adres, geboortedatum, geboorteplaats, geboorte land, het BSN nummer en een kopie van het schooldiploma.
Het BSN Nummer en het kopie schooldiploma wordt door Lenoir Opleidingen direct verwijderd, nadat de klant door het IBKI gerechtigd is om aan WRM examens mee te doen. De overige gegevens worden door Lenoir Opleidingen bewaard in een beveiligd boekhoudprogramma.

Voor de facturatie, het versturen van uitnodigingen en om een goede communicatie met de klant mogelijk te maken, gebruikt Lenoir Opleidingen de volgende gegevens;
Naam klant, Naam bedrijf, Adres, Postcode, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer. Deze gegevens worden door Lenoir Opleidingen opgeslagen in een beveiligd boekhoudprogramma en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder exclusieve toestemming van de klant.

Lenoir Opleidingen bewaart de facturen zeven jaar, dit in verband belasting controles en zich eventueel voordoende juridische zaken tussen Lenoir Opleidingen en de klant.

Op papier afgesloten contracten tussen de klant en Lenoir Opleidingen worden door Lenoir Opleidingen 7 jaar bewaard. Dit om juridische redenen en eventuele belastingcontroles.

Opleiding Rijinstructeur overige categorieën
Bij de aanvraag van examens geeft Lenoir Opleidingen de naam van de klant en het WRM pasnummer door aan het IBKI.

Voor de facturatie, het versturen van uitnodigingen en om een goede communicatie met de klant mogelijk te maken, gebruikt Lenoir Opleidingen de volgende gegevens;
Naam klant, Naam bedrijf, Adres, Postcode, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer. Deze gegevens worden door Lenoir Opleidingen opgeslagen in een beveiligd boekhoudprogramma en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder exclusieve toestemming van de klant.

Lenoir Opleidingen bewaart de facturen zeven jaar, dit in verband belasting controles en zich eventueel voordoende juridische zaken tussen Lenoir Opleidingen en de klant.

Op papier afgesloten contracten tussen de klant en Lenoir Opleidingen worden door Lenoir Opleidingen 7 jaar bewaard. Dit om juridische redenen en eventuele belastingcontroles.

Bestellingen in de webshop
Voor de facturatie, het versturen van uitnodigingen en om een goede communicatie met de klant mogelijk te maken, gebruikt Lenoir Opleidingen de volgende gegevens;
Naam klant, Naam bedrijf, Adres, Postcode, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer. Deze gegevens worden door Lenoir Opleidingen opgeslagen in een beveiligd boekhoudprogramma en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder exclusieve toestemming van de klant.
Lenoir Opleidingen bewaart de facturen zeven jaar, dit in verband belasting controles en zich eventueel voordoende juridische zaken tussen Lenoir Opleidingen en de klant.

Op papier afgesloten contracten tussen de klant en Lenoir Opleidingen worden door Lenoir Opleidingen 7 jaar bewaard. Dit om juridische redenen en eventuele belastingcontroles.

Boekhouding / accountant
Voor de facturatie, Omzetbelasting , inkomstenbelasting en de jaarrekening geeft Lenoir Opleidingen de volgende gegevens door aan de Boekhouder/accountant
Naam, adres, postcode, woonplaats

Incassokantoor
In het geval dat een incasso aan de orde is, deelt Lenoir Opleidingen de volgende gegevens met het Incassokantoor.
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email adres

Social Media en nieuwsbrief
Lenoir Opleidingen gebruikt de volgende zaken van de klant voor het gebruik op social media en de nieuwsbrief.
Naam, foto materiaal, videomateriaal.
Dit wordt gebruikt voor promotie, informatieve of reclame doeleinden. Op nadrukkelijk verzoek van de klant zal Lenoir Opleidingen zich onthouden van het plaatsen van Naam, foto materiaal en videomateriaal op social media en de nieuwsbrief.

Artikel 10 Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan Lenoir Opleidingen t.a.v. Mw. V.A.M. Lenoir. Een schriftelijk ontvangen klacht zal binnen 48 uur in behandeling worden genomen.

Lenoir Opleidingen tracht in deze situatie een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te zoeken binnen 4 weken.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden voor de duur van 24 maanden na afhandeling bewaard.

Indien Lenoir Opleiding en cursist niet tot een overeenstemming komen, kan een beroep worden aangetekend. Een beroep dient schriftelijk te worden verstuurd naar:
KBS Fiscalisten & Juristen
Mr. H.T.M. Bartels

Jubileumplein 3 6161 SR Geleen

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor alle partijen bindend.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen Lenoir Opleidingen en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

 

Lenoir opleidingen B.V. is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en staat ingeschreven bij Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO). Voor onze particulieren klanten hanteren wij de Algemene voorwaarden van de NRTO particulieren.

Algemene voorwaarden NRTO particulieren

Gedragscode NRTO

Kunnen wij je ergens mee helpen?

Neem gerust een kijkje op onze website of neem via onderstaande gegevens contact op met Wilko Lenoir.

image-here